Ethische Gedragscode

Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het begrip ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden brengen en deze omschrijving als leidraad laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers.

De Ethische Gedrags Code biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt trainers daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

Het doel van deze Ethische Gedragscode is het begrip ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers. Tevens wordt met deze Ethische Gedragscode beoogd het welzijn en het veilige leerklimaat te waarborgen van de individuen en groepen waarmee de trainers werken. Deze Ethische Gedragscode biedt trainers een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen en die zij bij de uitoefening van hun beroep in acht zullen nemen.
 

Ethische gedragscode NOBTRA

Introductie
Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het begrip ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers.

De EGC biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt trainers daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan echter nooit door toepassing van deze EGC alleen beantwoord worden. De EGC biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen op grond van overtreden van het gestelde in de EGC juridisch strafbaar gesteld kan worden. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze EGC kan daarentegen wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden, en, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.
In geval van overtreding kan een opdrachtgever contact opnemen met de NOBTRA, waarna de klachtencommissie een klachtenprocedure zal instellen.

Definities
Trainer:

 
Een bij de NOBTRA als Trainer, Register-Trainer of Register-Master-Trainer aangesloten professionele trainer
 
Trainee:

 
Degene die op grond van een Dienstverleningsovereenkomst de training ontvangt van een Trainer
 
Trainen:


 
Het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep bepaalde leerdoelen te laten bereiken 
 
Training:

 
Het proces van trainen en getraind worden op basis van een Dienstverleningsovereenkomst
 

Uitgangspunten
 1. De NOBTRA gaat er van uit dat de Trainee zelf het beste weet wat goed voor hem/haar is zowel in zijn privé als in zijn professioneel bestaan zelf. Op basis van zijn eigen afwegingen kan de Trainee beslissen wat hij wel of niet wil leren. Dientengevolge is de Trainee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt en is hij/zij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
 2. De NOBTRA gaat er van uit dat de Trainee en Trainer gelijkwaardig zijn; beiden zijn unieke en complete mensen vol mogelijkheden.
 3. Tijdens trainingen hebben de leerdoelen van de Trainee prioriteit.
 4. Deze Ethische Gedragscode is met name richtinggevend en heeft de juridische status van de weergave van de zorgvuldigheidsnormen en verplichtingen die bij de beroepsuitoefeningen in acht behoren te worden genomen.
Verklaring
Iedere Trainer die in het register van de NOBTRA is opgenomen, heeft verklaard zich vrijwillig en volledig te houden aan de EGC die hieronder te downloaden is.
De ECG telt vier paragrafen:
 1. Doel
 2. Definities
 3. Algemeen
 4. Belangenverstrengeling, tegengestelde belangen en nevenwerkzaamheden
 5. Dienstverleningsovereenkomst
 6. Gedragsregels ten aanzien van omgang met de Trainee
  1. Respect
  2. Integriteit
  3. Verantwoordelijkheid
 7. Gedragsregels ten aanzien van omgang met collega’s
 8. Verantwoordelijkheid voor eigen professionaliteit
 9. Vertrouwelijke informatie
 10. Privacy bepalingen (AVG)
 11. Bewaartermijnen
 12. Klachtenbehandeling
 13. Wijzigingen en inwerkingtreding

Download hier onze Ethische Gedragscode

Klik hier om de Ethische Gedragscode te downloaden.