Ethische gedragscode

Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het begrip ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden brengen en deze omschrijving als leidraad laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers.

De Ethische Gedrags Code biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt trainers daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

De ECG kent vier paragrafen:

1. Respect

2. Integriteit

3. Verantwoordelijkheid

4. Professionaliteit

Ethische gedragscode NOBTRA

Introductie
Het doel van de Ethische Gedrags Code (EGC) is het begrip ‘professionaliteit’ van beroepstrainers onder woorden te brengen en deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van trainers.

De EGC biedt trainers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het bevorderen van welzijn en veiligheid van de individuen en groepen waarmee zij werken. De EGC biedt trainers daarmee een solide basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.

De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan echter nooit door toepassing van deze EGC alleen beantwoord worden. De EGC biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, net zo min als iemand alleen op grond van overtreden van het gestelde in de EGC juridisch strafbaar gesteld kan worden. Het zich gehouden hebben aan of het overtreden hebben van deze EGC kan daarentegen wel als argument in juridische procedures aangevoerd worden, en, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.
In geval van overtreding kan een opdrachtgever contact opnemen met de NOBTRA, waarna de klachtencommissie een klachtenprocedure zal instellen.

Definities
Trainer: Iemand die traint; in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.
Trainee:
 
Iemand die getraind wordt, in het bijzonder door een professionele Trainer.
Trainen:

 
Het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken, teneinde een individu of groep bepaalde leerdoelen te laten bereiken.
Training: Het proces van trainen en getraind worden op basis van een overeenkomst.

Uitgangspunten
De NOBTRA gaat er van uit dat:
  1. De Trainee uiteindelijk zelf het beste weet wat goed voor hem is en zowel in zijn privé – als in zijn professioneel bestaan zelf, op basis van eigen afwegingen, kan beslissen wat hij wél of niet wil leren. Dientengevolge is de Trainee ook zelf verantwoordelijk voor de keuzen die hij maakt, en is hij in persoon aanspreekbaar op zijn gedrag.
  2. De Trainee en de Trainer gelijkwaardig zijn, in die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden.
  3. Tijdens trainingen de leerdoelen van de Trainee prioriteit hebben boven die van de Trainer.
Verklaring
Iedere Trainer die in het register van de NOBTRA is opgenomen, heeft verklaard zich vrijwillig en volledig te houden aan de EGC die op de volgende pagina’s wordt weergegeven.
De ECG telt vier paragrafen:
  1. Respect
  2. Integriteit
  3. Verantwoordelijkheid
  4. Professionaliteit

§ 1 Respect

Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van waarden in het algemeen en iemands persoonlijke en menselijke waardigheid in het bijzonder. Een Trainer brengt dit tot uitdrukking door onderstaande gedragsregels na te leven:

§ 2 Integriteit

De Trainer streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de Trainer eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover de Trainee. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.

§ 3 Verantwoordelijkheid

Een Trainer neemt door het aangaan van een vertrouwensrelatie verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokkenen bij het trainingsproces in het bijzonder. Hij zorgt ervoor dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Dat hij op verantwoorde wijze traint, bewijst een Trainer door zich aan volgende gedragsregels te houden:

§ 4 Professionaliteit

Een Trainer streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.