Klachtenprocedure

Hieronder staat het reglement van de klachtenprocedure zoals door het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers (NOBTRA) is vastgesteld. Tevens heeft het bestuur de hierin genoemde Klachtencommissie ingesteld.

De doelstelling van de klachtenprocedure is het onderzoeken, beoordelen en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van bij de NOBTRA aangesloten beroepstrainers.

Klachten kunnen betrekking hebben op:
a) het handelen of nalaten van de trainer bij de uitvoering van een opdracht, in het bijzonder met betrekking tot de gedragscode van de NOBTRA
b) financiële geschillen voortvloeiende uit de tussen de klager en de trainer gesloten trainingsovereenkomst.
Het doel van de klachtenprocedure is allereerst herstel van de verhoudingen tussen de klager en de trainer op wie de klacht betrekking heeft. Aangezien de NOBTRA een systematische evaluatie van klachten beschouwt als een bijdrage aan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten trainers, is in de tweede plaats het nauwkeurig verzamelen en registreren van binnengekomen klachten door de Klachtencommissie doel van de klachtenprocedure.

De klachtenprocedure is op 20 oktober 2020 herzien en geüpdate.

Download onze klachtenprocedure!