Waaraan voldoet een Trainer NOBTRA®?

Wat zijn de eisen voor de status van Trainer NOBTRA® (T-N)? Hieronder vind je de voorwaarden uitgebreid omschreven. Wil je de status van Trainer NOBTRA® (T-N) krijgen? Dan ontvangen we graag de volgende zaken van je:

 

trainingsgroep1
1. Het aansluitingsformulier (dit heb je waarschijnlijk al eerder verzonden, dat hoeft geen tweede keer)

2. Iets waaruit blijkt dat je over een HBO-werk- en denkniveau beschikt (dat kan een diploma zijn, het kan eventueel samenvallen met document (3), of een beschrijving van een functie die je vervult of hebt vervuld)

3. Een getuigschrift of diploma van een relevante opleiding voor het geven van training, van minimaal 350 StudieBelastingUren (SBU), of een door jouzelf opgestelde verklaring waarin je aan de hand van jouw ervaring, bijvoorbeeld in functies in loondienst, duidelijk maakt dat jij beschikt over de volgende kennis op HBO-niveau:

a. Kennis van theorieën over leren en gedragsverandering
b. Kennis van communicatietheorieën
c. Kennis van didactische principes
d. Kennis van groepsdynamica

Eventueel aangevuld met

e. Kennis van arbeid & organisatiekunde
f. Kennis van een of meer analysemodellen voor persoonlijke ontwikkelaspecten

4. Een bewijs van 2 jaar ervaring als trainer, waarbinnen jij minimaal 50 dagdelen zelfstandig trainingen hebt gegeven aan minimaal vijf verschillende groepen (dit kan een door jezelf gemaakt overzicht zijn van gegevens van die 50 dagdelen, met minimaal de data, plaats, naam en telefoonnummer van de opdrachtgever, omschrijving van de deelnemersgroep, onderwerp van de training).
5. Twee verklaringen van intervisiegroepsleden en/of een verklaring van een supervisor/mentor of coach die jou minimaal vijf uur heeft begeleid op het gebied van jouw reflectie op het eigen handelen en het vak.
6. Enkele bewijzen van recente professionele vorming (bijv. deelname aan een cursus of training, congres, seminar e.d., spreekbeurten over trainen, abonnementen op vakliteratuur e.d.)
7. Een programma/draaiboek van een door jou gegeven training van twee dagen waaruit duidelijk blijkt:

a. Uit welke componenten het programma is opgebouwd
b. Welke doelen je met de training wilt bereiken
c. Hoe de relatie is tussen de doelen en de verschillende (soorten) werkvormen die je gebruikt
d. Hoe de verschillende didactische componenten zijn samengevoegd tot een training
e. Hoe is gezorgd voor voldoende afwisseling
f. Hoe je aansluit bij verschillende leerstijlen
g. Welke hulpmiddelen bij de training worden gebruikt
h. Welk ondersteunend materiaal bij de training wordt gebruikt

8. Ten minste twee getekende evaluaties/referenties van verschillende (co-)trainers, of terzake kundige opdrachtgevers, die (over verschillende door jou uitgevoerde trainingen) kunnen verklaren dat jij beschikt over de nodige vaardigheden van een trainer, te weten:

Begeleidt het leerproces op een motiverende wijze:

 • Verplaatst zich in de belevingswereld van deelnemers
 • Toont begrip voor deelnemers
 • Moedigt deelnemers aan zich in te spannen hun leerdoel te halen
 • Uit waardering voor zowel de inspanning door de deelnemer als het resultaat van de inspanning
 • Geeft sturing aan groepsgesprekken en houdt het doel in de gaten
 • Stimuleert evenwichtige inbreng deelnemers.
 • Kan verstorend gedrag corrigeren
 • Geeft heldere instructie wat betreft het uitvoeren en gericht nabespreken van oefeningen en opdrachten
 • Toetst regelmatig of de leerdoelen gehaald worden en stelt waar nodig het programma op onderdelen bij.

Brengt de inhoud van de training goed over:

 • Kan het belang van het te behandelen onderwerp voor deelnemers uitleggen.
 • Presenteert helder
 • Maakt goed gebruik van audiovisuele hulpmiddelen (o.a. flipover, whiteboard, beamer)
 • Sluit aan (in taal en voorbeelden) bij de praktijk van deelnemers
 • Laat de deelnemers actief meedenken.

Leert de deelnemers gericht vaardigheden aan:

 • Geeft heldere instructie zowel wat betreft het uitvoeren als het gericht nabespreken van oefeningen om vaardigheden aan te leren
 • Kan (zelf) voorbeeldgedrag ten aanzien van de te leren vaardigheid laten zien
 • Geeft concrete feedback, zowel positief als tips om gedrag anders/beter te doen
 • Betrekt de groep bij het geven van feedback.

9.    En natuurlijk moet je contributie hebben betaald.

Voldoe je aan deze eisen, dan krijg je de status van Trainer NOBTRA®  zodra je een ondertekende versie van de aansluitovereenkomst aan het secretariaat van de NOBTRA hebt geretourneerd. In deze overeenkomst staat o.a. dat je je houdt aan de ethische gedragscode voor trainers en het daaraan verbonden klachtenreglement.

Heb je een diploma van een door NOBTRA erkende opleiding?

Als je een diploma hebt van een door NOBTRA erkende opleiding (zie de tabel hieronder), dan hoef je naast een kopie van jouw diploma nog slechts de volgende zaken aan te leveren:

Opleidingsinstituut Erkende opleiding Nog aan te tonen
Formulier punt: Gewerkte dagdelen
BGL & Partners Opleiding tot Trainer 1, 4, 9 25
Blankestijn & Partners Trainen met Ziel en Zakelijkheid 2: Vaardigheidstrainer 1, 3 E, 4, 8, 9 50
Blankestijn & Partners Trainen met Ziel en Zakelijkheid 3: Persoonlijk procestrainer 1, 4, 9  
Blankestijn & Partners Trainen met Ziel en Zakelijkheid 4: Systemisch Teamtrainer 1, 4, 9 25
Boertien Vergouwen Overduin Leergang Train de Trainer (3 modules + proeve v bekwaamheid) 1,4,9 25
De Galan School voor Training Vakopleiding Train de Trainer 1, 4, 9 25
HAN Opleidingskunde, Trainen en HD (samen 1) 1, 4, 8, 9 50
ICM Trainersopleiding 1, 4, 9 25
Trainersacademie Professioneel Trainer 1, 4, 9 25

NOBTRA onderzoekt doorlopend (nieuwe) opleidingen. Deze lijst is niet compleet qua aanbod van kwalitatieve opleidingen. Dit zijn de opleidingen die wij tot nu toe hebben onderzocht en die volgens de resultaten daarvan opleiden tot het niveau van NOBTRA Trainer.
Wanneer jouw opleiding er niet bij staat en je wilt dat wij hem onderzoeken voor erkenning, neem dan contact op met NOBTRA.

SaveSave